TypischPuur_Visitekaartje_85x55_DRUK-3

Privacy Statement

Voor een optimale dienstverlening ontkomt TypischPuur er niet aan om persoonsgegevens te verwerken. TypischPuur beoogt dit echter tot een minimum te beperken en heeft de bescherming van privacy en verantwoorde omgang met persoonsgegevens hoog in het vaandel staan. Dit komt terug in het privacy beleid van TypischPuur met de volgende uitgangspunten:

TypischPuur gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Dat betekent onder meer dat alle gegevens alleen verwerkt worden voor het doel waarvoor ze zijn verkregen, er niet meer gegevens gebruikt worden dan strikt noodzakelijk en dat alle gegevens vertrouwelijk behandeld worden. Ook intern, waar gewerkt wordt via het need-to-know principe.

TypischPuur neemt alle redelijke voorzorgsmaatregelen om persoonsgegevens te beveiligen.

Beveiliging van gegevens heeft bij TypischPuur hoge prioriteit. Daartoe worden passende technische en organisatorische maatregelen doorgevoerd.  Zo zijn onze laptops beveiligd met een wachtwoord. Alle profielen die gegenereerd worden via TaPasCity, staan ge-incrypteerd op de beveiligde server van TaPasCity en zijn alleen door de medewerkers van TypischPuur middels een wachtwoord te de-incrypteren. TypischPuur houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De AVG is Europese regelgeving waarin de kaders gegeven zijn over de persoonsgegevens die verwerkt mogen worden en aan welke eisen een organisatie moet voldoen.

WELKE GEGEVENS VERZAMELT EN GEBRUIKT TYPISCHPUUR?

TypischPuur verwerkt uitsluitend gegevens als hier één van de grondslagen van de AVG op van toepassing is (wettelijke verplichting, uitvoering van een overeenkomst, vitaal belang, een gerechtvaardigd belang bij TypischPuur of als toestemming is verkregen). Daarnaast moet er een specifiek doel zijn voor de gegevensverwerking.

TypischPuur streeft er daarbij naar om de te gebruiken en gebruikte gegevens zoveel mogelijk te beperken. Noodzakelijke persoonsgegevens voor de dienstverlening zijn echter in ieder geval:

Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres; geboortedatum en –plaats.

Dus heeft u ons ooit gemaild met de vraag naar info over mogelijkheden voor trajecten, of heeft u deelgenomen aan een van de activiteiten of kwam u in de praktijk voor een coaching traject? Dan mag je af en toe een nieuwsbrief of mail met activiteiten van ons ontvangen. Krijg je liever geen mail van TypischPuur? Dan kun je je altijd makkelijk afmelden door een mailtje terug te sturen met de vraag uit onze adressenlijst te worden verwijderd.

VERSTREKKING AAN DERDEN

TypischPuur deelt nooit zomaar gegevens met andere partijen. Dit gebeurt enkel op uw verzoek en met uw toestemming.

UW RECHTEN

Als u vragen, opmerkingen en/of klachten heeft over de verwerking van persoonsgegevens, of deze privacyverklaring, dan kunt u hier contact voor opnemen met TypischPuur. Daarnaast komen u op grond van de AVG de volgende rechten toe:

Het recht op inzage, afschrift, correctie en verwijdering

U heeft het recht uw eigen persoonsgegevens die bij TypischPuur bekend zijn op te vragen, na te vragen voor welke doelen deze gebruikt worden en met wie zij worden gedeeld. U heeft ook het recht om hier een afschrift van te ontvangen.

Het recht op correctie

Zijn de gegevens die u aan TypischPuur beschikbaar stelde veranderd, onjuist of onvolledig, dan komt u het recht op correctie toe. Op uw verzoek verbeteren wij de gegevens of doen wij aanvullingen.

Het recht op verwijdering

U heeft het recht om TypischPuur te verzoeken gegevens van u te verwijderen. Dit verzoek hoeft echter niet altijd ingewilligd te worden. Als TypischPuur daar niet toe over gaat, zullen wij u informeren over de reden(en) waarom de verwijdering niet wordt uitgevoerd.

WAT VERWACHTEN WIJ VAN U?

U verbindt zich ertoe dat de door u aan TypischPuur verstrekte informatie kloppend is. U vrijwaart TypischPuur voor het geval zij wordt aangesproken door een derde dat deze informatie niet kloppend blijkt te zijn.

TypischPuur

Algemene Voorwaarden

 

TypischPuur  wil kwaliteit leveren. Wij zullen ons houden aan de eisen van zorgvuldigheid, rechtsgeldigheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en kenbaarheid. In het onderstaande concretiseren wij deze beginselen.

1.0 Toepasbaarheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met TypischPuur, betreffende deelname of opdracht tot het houden van cursussen, trainingen, coaching en andere vormen van opleidingen, hierna te noemen ‘cursus’ of ‘coaching’.

1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door TypischPuur.

2.0 Aanbieding en overeenkomst

2.1 Een aanbieding heeft een geldigheidsduur van maximaal 14 dagen tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld op de aanbieding. Aanvaarding van de aanbieding na de genoemde termijn heeft geen bindende voorwaarden voor TypischPuur.

2.2 De overeenkomst tussen opdrachtgever en TypischPuur komt tot stand door ondertekening door de opdrachtgever van de aanbieding of in geval van ‘open inschrijvingen’ door ondertekening van het daartoe bestemde inschrijvings- of aanmeldingsformulier. In geval van coaching door ondertekening van het coaching contract door gecoachte.

2.3 Mondelinge toezeggingen verbinden ons slechts nadat wij deze mondelinge toezegging uitdrukkelijk en schriftelijk hebben bevestigd.

3.0 Annulering door opdrachtgever

3.1 De opdrachtgever voor een cursus of coaching heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor een cursus of coaching te annuleren per aangetekende verzonden brief.

3.2 Bij annulering langer dan één maand voor aanvang van de cursus of coaching is de opdrachtgever verplicht 50% van het overeengekomen bedrag te betalen.

3.3 Bij annulering tussen één maand en twee weken voor aanvang van de cursus of coaching is de opdrachtgever verplicht 75% van het overeengekomen bedrag te betalen.

3.4 Bij annulering korter dan twee weken is de opdrachtgever verplicht het volledig overeengekomen bedrag te betalen.

3.5 In geval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer na aanvang van de cursus of coaching deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan de cursus of coaching deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling.

4.0 Annulering door TypischPuur

4.1 TypischPuur heeft in geval van een cursus met ‘open inschrijving’ het recht om zonder opgave van redenen een cursus te annuleren dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze opdrachtgever aan TypischPuur betaalde bedrag binnen 14 dagen.

4.2 TypischPuur heeft het recht om de trainingslocatie te wijzigingen wanneer er minder of meer deelnemers aanwezig zijn dan verwacht.

4.3 TypischPuur gaat bij minder dan het minimale aantal deelnemers in gesprek met deelnemers over de doorgang/annulering/verzetten van de training.

5.0 Communicatie

5.1 De opdrachtgever zal TypischPuur steeds tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen verschaffen welke TypischPuur noodzakelijk of nuttig acht teneinde de opgedragen werkzaamheden te kunnen verrichten.

5.2 Indien is overeengekomen dat de opdrachtgever TypischPuur apparatuur, materialen, informatiedragers en/of gegevens op informatiedragers zal verschaffen, zullen deze voldoen aan de specificaties die TypischPuur aan de opdrachtgever ter kennis brengt.

5.3 Vragen van administratieve aard zullen binnen een week beantwoord worden. Mocht een brief een langere verwerkingstijd vragen, dan zullen wij de opdrachtgever binnen een week een bericht van ontvangst sturen en een indicatie geven wanneer deze een antwoord kan verwachten.

6.0 Wijzigingen

6.1 Hoewel TypischPuur een verzoek om met wijzigingen, aanvullingen, en correcties van de overeengekomen werkzaamheden in te stemmen steeds welwillend wil overwegen, is TypischPuur tot een dergelijke instemming op geen enkele wijze verplicht.

6.2 Een dergelijke instemming kan slecht uitdrukkelijk en schriftelijk worden gegeven.

6.3 Wanneer TypischPuur instemt met de wijzigingen, aanvullingen of correctie van overeengekomen werkzaamheden, kan een zodanige wijziging, aanvulling of correctie invloed hebben op de overeengekomen prijs en/of het tijdstip van uitvoering of levering. Meerwerk en extra leveringen worden door TypischPuur steeds volgens de geldende tarieven aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Minder werk kan weliswaar tot vermindering van de overeengekomen prijs leiden, doch TypischPuur behoudt zich het recht voor om de opdrachtgever de door TypischPuur gemaakte kosten, de niet op andere wijze economisch te benutten manuren en apparatuururen, alsmede de gederfde winst in rekening te brengen.

7.0 Geheimhouding

7.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. In geval van beëindiging van een overeenkomst, om welke reden dan ook, blijven de bedoelde geheimhoudingplichten in stand.

8.0 Prijs

8.1 De prijzen van TypischPuur zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege zijn opgelegd.

8.2 Indien de opdrachtgever niet BTW-plichtig is, heeft TypischPuur toch het recht BTW in rekening te brengen.

9.0 Betaling

9.1 Tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk door TypischPuur anders is aangegeven, dient betaling van de door TypischPuur verrichte werkzaamheden en/of geleverde producten binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden.

9.2 De betaling van een cursus met ‘open inschrijving’ dient vooraf en wel 14 dagen voor de aanvangsdatum te zijn voldaan.

9.3 Indien de opdrachtgever binnen de hiervoor gestelde betalingstermijn een factuur niet heeft voldaan, is TypischPuur gerechtigd zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling vereist is, over het bedrag van deze factuur per maand of een gedeelte daarvan de geldende dagrente in rekening te brengen, berekend vanaf de vervaldag. Indien en zodra TypischPuur vervolgens de vordering ter incassering uit handen geeft, is de opdrachtgever bovendien TypischPuur verschuldigd een bedrag van alle aan de incasso verbonden kosten, zowel gerechtelijk als buitenrechtelijke, die worden gesteld op 15% van het te incasseren bedrag met een minimum van € 500,- per onbetaalde factuur, te voldoen.

10.0 Auteursrecht

10.1 Het auteursrecht op de door TypischPuur uitgegeven brochures en het project- en cursusmateriaal berust bij TypischPuur, tenzij een andere auteursrecht hebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van TypischPuur zullen door de opdrachtgever geen gegevens uit gedeelten en/of uittreksels of enig materiaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.

10.2 Modellen, technieken en instrumenten die Opdrachtnemer gebruikt van TaPasCity, zijn en blijven intellectueel eigendom van TaPasCity.

11.0 Aansprakelijkheid

11.1 De aansprakelijkheid voor schade voor TypischPuur is beperkt tot de extra kosten die de opdrachtgever moet maken doordat een ander de onvoltooide opdracht moet afmaken. TypischPuur is evenwel nimmer aansprakelijk voor de enkele vertraging in de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden. Elke aansprakelijkheid voor bedrijfsschade is voorts uitdrukkelijk uitgesloten.

11.2 TypischPuur is niet aansprakelijk voor schade welke is veroorzaakt door het handelen of nalaten van de opdrachtgever zelf of door personen, die de opdrachtgever heeft aangesteld of waarvoor de opdrachtgever anderszins verantwoordelijk is.

11.3 De opdrachtgever vrijwaart TypischPuur en haar medewerkers of externe partijen die in naam van TypischPuur training of coaching uitvoeren, voor aanspraken van derden terzake van schade, welke wordt veroorzaakt door het gebruik dat van het door TypischPuur (op)geleverde wordt gemaakt.

11.4 TypischPuur heeft een aansprakelijkheidsverzekering.

12.0 Geschillen

12.1 De overeenkomst met de opdrachtgever wordt uitsluitend beheerst door het Nederlandse recht

12.2 Alle geschillen worden beslecht door de Nederlandse bevoegde rechter, ook indien de

opdrachtgever in het buitenland is gevestigd en een verdragsbepaling een buitenlandse rechter als bevoegd zou aanwijzen.

12.3 Geschillen welke voortvloeien uit een overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn en niet behoren tot de competentie van de kantonrechter zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in de plaats van vestiging van TypischPuur.

Klik hier voor het geschillenreglement

13.0 Bedenktijd

13.1 De deelnemer heeft na inschrijving van een open training een bedenktermijn van zeven werkdagen.

14.0 Klachtenregeling

14.1 Mocht u als opdrachtgever of deelnemer een klacht hebben, dan krijgt u binnen 2 weken een reactie hier op. We streven ernaar uw klacht binnen vier weken afgehandeld te hebben. Mocht de afhandeling langere tijd in beslag nemen, wordt u hiervan op de hoogte gesteld. Uiteraard kunt u daarbij rekenen op vertrouwelijkheid onzerzijds. We zullen uiteraard allereerst alle moeite doen om samen met u het probleem op te lossen. TypischPuur is aangesloten bij het klachtenportaal Zorg.

klik hier voor cliënten flyer klachtenportaal zorg

klik hier voor de algemene voorwaarden klachtenportaal zorg

klik hier voor het klachtenreglement

15.0 Uitvoering  en deskundigheid

15.1 TypischPuur staat ervoor in dat de werkzaamheden op vakbekwame wijze en naar beste inzicht en vermogen zullen worden uitgevoerd. Met de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten leiden voor opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij opdrachtnemer gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van opdrachtnemer verlangd kan worden.

15.2 Om er zeker van te zijn dat de professionaliteit op een vereist niveau blijft, hebben we overleg (zowel intern, als binnen TaPasCity) over thema’s uit ons vakgebied middels intervisie. Daarnaast wisselen we didactische werkvormen, studiematerialen en andere ideeën uit en volgen we ieder jaar een masterclass en workshop.

15.2 TypischPuur is Powered by TaPasCity en de TaPasAcademie Nederland en voldoet daarmee aan de door deze organisaties gestelde eisen.

Contact

13 + 5 =